Photo courtesy of Hümerya Birol Akkurt
The Davy house.